Logo Image
ПРИЈАВА ЗА РЕГИСТРАР

Добредојдовте!

 

Ви посакуваме успешно пополнување и поднесување на пријавата.

Со самото поднесување на оваа пријава за стекнување статус на регистрар, потврдувате дека сте правно лице основано во Република Македонија и дека ги имате подмирено сите финансиски обврски кон МАРнет. 

Ве молиме пријавата да ја пополните на кирилица.За приватноста
Анкетава е анонимна.